Statuten

Algemene bepalingen          

Art. 1:
De Vlaamse Vereniging voor Buiatrie (afgekort: VVB) verenigt dierenartsen met speciale belangstelling voor alle aspecten van de geneeskunde, de fokkerij en de economische uitbating van het rund.  De zetel is gevestigd te Merelbeke, Salisburylaan 133.

Art. 2:
Het doel van de vereniging is meer bekendheid te geven over de ontwikkelingen van de geneeskunde, de fokkerij en de economische uitbating van het rund door het organiseren van bijeenkomsten, door het verspreiden van teksten of door het stimuleren van onderzoek.

 
Lidmaatschap

Art. 3:
De VVB heeft gewone leden en ereleden.

Art.4:
Om gewoon lid te worden betaalt men ten laatste op de studiedag zijn/ haar lidgeld .
Een van de volgende diploma’s zijn vereist om lid te kunnen worden
-doctor in de veeartsenijkunde
-doctor in de diergeneeskunde
-dierenarts
-master in de diergeneeskundige wetenschappen

Art. 5:
Op voorstel van het Bestuur van de VVB kan iemand, die zich binnen de doelstellingen van de VVB bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, benoemd  worden tot erelid.
Ereleden betalen geen lidgeld

Art. 6:
Het lidmaatschap eindigt door:
-overlijden
-niet betalen van het lidgeld binnen de door het bestuur gestelde termijn
-opzegging door het lid aan de secretaris van de VVB
-schrapping

Art. 7:
Schrapping van een lid gebeurt door de algemene ledenvergadering bij twee-derde meerderheid op voorstel van het bestuur.  De reden tot voorstel voor schrapping moet voorafgaandelijk aan de leden meegedeeld zijn.

Art. 8:
Niet-dierenartsen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging mits betaling van een door het bestuur te bepalen bedrag

 

Bestuur

Art.9:
Er zijn 5 bestuursfuncties: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een webmaster en een onbeperkt aantal gewone bestuursleden.
Zij worden uit en door de leden gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De bestuursleden worden verkozen voor een periode van 4 jaar die maximaal tweemaal vernieuwbaar is. Na 4 jaar moet de bestuursfunctie gewisseld worden.
De toewijzing van de verschillende functies gebeurt door het bestuur.

Art.10:
Binnen het bestuur dienen er minstens twee vertegenwoordigers te zijn van de praktijkdierenartsen en minstens 2 vertegenwoordigers van de Gezondheidsdienst voor dieren of de Faculteit Diergeneeskunde of een vertegenwoordiger van de farmaceutische sector.

Art.11:
De bestuursleden worden tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.  De kandidaten met de meeste stemmen worden in het bestuur opgenomen.  De functies binnen het bestuur worden door het bestuur zelf onderling verdeeld.

Art.12:
Vacatures voor bestuursleden worden schriftelijk of via e-mail gemeld aan de leden.  Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor bestuurslid.  Dit gebeurt aan de secretaris van de vereniging en bij voorkeur een week voor de verkiezing op de algemene ledenvergadering.

Art.13:
De tussentijdse vacatures wordt tijdens de eerstkomende ledenvergadering voorzien.  Een bestuurslid, gekozen voor een tussentijdse vacature, treedt af in het jaar waarin zijn voorganger zou zijn afgetreden, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

Art.14:
Het bestuur kan een reglement van inwendige orde opstellen.  Het bestuur kan enkel besluiten nemen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen.  Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art.15:
De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden.  Hij roept het bestuur bijeen wanneer hij dit nodig acht of op verzoek van minstens twee andere bestuursleden.  De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van deze door een ander bestuurslid.

Art.16:
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter, respectievelijk secretaris of penningmeester wanneer deze verhinderd zijn.

Art.17:
De secretaris schrijft, in overleg met de voorzitter, minstens een maand voor de vastgestelde datum, de ledenvergadering uit. De secretaris staat in voor het beheer van het email adres, het opstellen van notulen, bijhouden van de ledenlijst en het versturen van de uitnodigingen.
Hij of de voorzitter brengt in de eerste ledenvergadering van het jaar verslag uit over het afgelopen jaar.

Art. 18:
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer.  In de eerste bestuursvergadering van het jaar geeft hij aan het bestuur een overzicht van zijn beheer over het afgelopen jaar.

Art.19:
In het jaar van hun aftreden, verlaten de uittredende bestuursleden het bestuur onmiddellijk na de vergadering waarin hun opvolgers verkozen werden.

Art.20:
De bestuursleden en de gewone leden, die kosten maken voor de vereniging, kunnen terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten overeenkomstig een door het bestuur te treffen regeling.

 

Ledenvergaderingen

Art.21:
Er wordt minstens één keer per jaar een ledenvergadering gehouden.
Tijdens de ledenvergadering worden in het bijzonder behandeld:
-jaarverslag
-eventueel verkiezing van nieuwe bestuursleden

Art.22:
Het bestuur kan een of meerdere niet-leden tot het bijwonen van de ledenvergadering uitnodigen.  Elk lid kan, mits toestemming van het bestuur, niet-leden uitnodigen op de ledenvergadering.

Art.23:
Het bestuur heeft het recht buitengewone ledenvergaderingen te beleggen en is hiertoe verplicht op schriftelijk verzoek van minstens 10% van de leden, onder opgave van redenen.  In dit laatste geval is het bestuur eraan gehouden de vergadering binnen de maand na de aanvraag te beleggen.  Indien het bestuur dit niet uitvoert, zijn de leden gerechtigd zelf de vergadering te beleggen.

Art.24:
Stemmingen kunnen schriftelijk, elektronisch, per mail, online, mondeling of door handopsteking gebeuren.  Het bestuur of tenminste 10 % van de leden kan een schriftelijke stemming eisen.

Art.25:
Stemgerechtigd zijn de gewone leden en de ereleden.  Er kan niet gestemd worden bij volmacht.

Art.26:
Het bestuur beslist over de geldigheid van de op de ledenvergadering uitgebrachte stemmen.

 

Geldmiddelen

Art.27:
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Art.28:
Het bedrag van het lidgeld en de modaliteiten van betaling worden door het bestuur bepaald.

Art.29:
Het bestuur mag geen uitgaven verrichten die meer bedragen dan de geldmiddelen van de vereniging en het bestuur mag geen leningen aangaan.

Art.30:
Het financieel beleid van de penningmeester wordt jaarlijks gecontroleerd door het bestuur of door personen aangesteld door het bestuur. Ontheffing kan enkel door het bestuur wanner 3/4e van de bestuursleden hiertoe beslist.

 

Ontbinding van de vereniging

Art.31:
Ontbinding van de vereniging gebeurt als gevolg van een voorstel van het bestuur of een voorstel dat tenminste één maand voor de ledenvergadering door tenminste twee-derden van de gewone leden daartoe bij het bestuur is ingediend.  Het ontbindingsvoorstel moet op de agenda worden vermeld.  Tot ontbinding kan pas worden besloten wanneer twee-derden van de leden op de vergadering aanwezig zijn en met een twee-derden meerderheid van het uitgebrachte stemmen voor ontbinding stemmen.  Bij een onvoldoende aantal aanwezigen op de vergadering, belegt het bestuur binnen een maand een nieuwe vergadering waarbij een twee-derde meerderheid van de aanwezigen voor ontbinding kunnen stemmen.  Het dan zittende bestuur is met de ontbinding belast.

 

Verandering van statuten

Art.32:
Wijziging van de staturen gebeurt tijdens de ledenvergadering wanneer twee-derde van het aantal geldige stemmen voor deze wijziging is uitgebracht en het voorstel tot deze wijziging op de agenda van de ledenvergadering was vermeld.  De wijziging treedt direct in werking tenzij in het wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.

 

Slotbepalingen

Art.33:
In de zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.  In de eerstvolgende ledenvergadering geeft het bestuur dan rekenschap van zijn handelen.  Handelingen of besluiten van het bestuur mogen niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Art.34:
Deze staturen en eventuele wijzigingen treden in werking direct na goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering.

 

Opgemaakt te Merelbeke op 27/09/2016